شنیدن یکی از بهترین راه های یادگیری و کسب دانش است
شنیدن صدای انسانهای دیگر و راه پیدا کردن به افکار دیگران از طریق گوش دادن ، تاثیر زیادی در پابرجایی روابط انسانی داشته است برای همین رادیو خیلی راحت در جوامع انسانی گسترده شد . رادیو ویرا صدای گردشگری ایران است . داستان آن زمانی شروع شد که خانه گردشگری ویرا ویدیو های آموزشی را تولید کد و به این فکر افتاد که بتواند در اوقات بیشتری در کنار مخاطبان خود باشد و پیوند بیشتری بین متخصصان و فعالان حوزه گردشگری و علاقمندان فراهم کند .

null

رادیو ویرا

قسمت اول - آذر ۹۹

- ظرفیت های تنوع پوشاک اقوام ایرانی
- اهمیت تجهیزات مناسب در سفر

در قسمت اول رادیو ویرا، جناب آقای مهندس فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایرانیان در ارتباط با ظرفیت های تنوع پوشاک اقوام ایرانی، لزوم آگاهی رسانی نسبت به این موضوع و تأثیر آن در صنعت گردشگری و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با لزوم و اهمیت استفاده از تجهیزات متناسب در هر سفر برای داشتن سفری ایمن صحبت کردند.

قسمت دوم - دی ۹۹

- اهمیت عشایر و سبک زندگی آن ها
- تعریف و اهمیت لیست لوازم سفر

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت دوم رادیو ویرا، جناب آقای مهندس فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایرانیان در ارتباط با موضوع اهمیت عشایر و سبک زندگی آن ها و لزوم حفظ این سبک از زندگی و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با چک لیست لوازم سفر، اهمیت آن و لزوم تهیه این لیست صحبت کردند.

قسمت سوم - دی ۹۹

- اهداف خانه گردشگری ویرا
- کوله پشتی سفر

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت سوم رادیو ویرا، سرکارخانم مدیحه جمالی، مدیرعامل شرکت خانه نگرش آگاهانه ویرا در ارتباط با خانه گردشگری ویرا و اهداف آموزشی – آگاهی رسانی این خانه و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با انواع کوله پشتی و اهمیت انتخاب آن با توجه به نوع سفر صحبت کردند.

قسمت چهارم - دی ۹۹

- کفش طبیعتگردی
- مفهوم گردشگری و آداب سفر

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت چهارم رادیو ویرا، سرکار خانم ریحانه جمالی هنجنی، پژوهشگر و مدرس گردشگری در ارتباط با مفهوم گردشگری و آداب و اصول سفر کردن و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با انواع کفش سفر و اهمیت استفاده از کفش متناسب با توجه به نوع سفر صحبت کردند.

قسمت پنجم - دی ۹۹

- کیسه خواب سفر
- تعریف گردشگری نجومی

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت پنجم رادیو ویرا، جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با انواع کیسه خواب و اهمیت انتخاب آن با توجه به نوع سفر و جناب آقای امین سیفی، منجم آماتور و راهنمای گردشگری در ارتباط با موضوع نجوم و نقش آن در گردشگری صحبت کردند.

قسمت ششم - بهمن ۹۹

- انواع کیسه خواب سفر
- مفهوم آلودگی نوری

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت ششم رادیو ویرا، جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با انواع کیسه خواب های طبیعتگردی و سفر و نحوه انتخاب آن با توجه به نوع سفر و جناب آقای امین سیفی، منجم آماتور و راهنمای گردشگری در ارتباط با آلودگی نوری و تأثیر آن بر انسان و طبیعت صحبت کردند.

قسمت هفتم - بهمن ۹۹

- پوشاک مناسب سفر
- نقش کارشناس و تجهیزات در گردشگری نجومی

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت هفتم رادیو ویرا، جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با پوشاک سفر، نحوه انتخاب آن و لزوم آگاهی در انتخاب پوشاک متناسب با نوع سفر و جناب آقای امین سیفی، منجم آماتور و راهنمای گردشگری در ارتباط با نقش و اهمیت کارشناس نجومی و تجهیزات مناسب در گردشگری نجومی صحبت کردند.

قسمت هشتم - بهمن ۹۹

- انگیزه های سفر و دلایل سفر کردن
- تکنیک های پوشیدن لباس در سفر

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت هشتم رادیو ویرا، سرکارخانم ریحانه جمالی هنجنی، پژوهشگر و مدرس گردشگری در ارتباط با انگیزه های مختلف سفر و دلایل سفر کردن و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با تکنیک های پوشیدن لباس متناسب با نوع هر سفر صحبت کردند.

قسمت نهم - بهمن ۹۹

- وظایف شهرداری ها در حوزه گردشگری
- ویژگی های پوشاک طبیعتگردی و کوهنوردی

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت نهم رادیو ویرا، جناب آقای سعید شرف دوست، معاون حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در ارتباط با وظایف شهرداری ها در ارتباط با حوزه گردشگری و نحوه عملکرد آن ها در این حوزه و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با لباس طبیعتگردی و کوهنوردی و مشخصات این نوع لباس ها با توجه به مقصد سفر صحبت کردند.

قسمت دهم - اسفند ۹۹

- تعریف گردشگری دریایی
- ساختار پوشاک سفر

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت دهم رادیو ویرا، جناب آقای شهرام شرفی، مدرس و پژوهشگر اکولوژی دریا و گردشگری دریایی در ارتباط با تعریف گردشگری دریایی و مفهوم آن و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با ساختار پوشاک سفر صحبت کردند.

قسمت یازدهم - اسفند ۹۹

- چادر مسافرتی
- تعامل شهرداری ها با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت یازدهم رادیو ویرا، جناب آقای سعید شرف دوست، معاون حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در ارتباط با نحوه و میزان تعامل شهرداری ها با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با چادر مسافرتی و ویژگی های آن صحبت کردند.

قسمت دوازدهم - اسفند ۹۹

- انواع چادر مسافرتی
- ویژگی های و مهارت های راهنمای گردشگری دریایی

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت دوازدهم رادیو ویرا، جناب آقای شهرام شرفی، مدرس و پژوهشگر اکولوژی دریا و گردشگری دریایی در ارتباط با مهارت ها و ویژگی های راهنمای گردشگری دریایی و جناب آقای مجتبی معدنی پور، راهنمای طبیعتگردی و کوهستان در ارتباط با انواع چادر مسافرتی و انتخاب مناسب آن با نوع سفر و مقصد صحبت کردند.

قسمت سیزدهم - اسفند ۹۹

- تعریف حرفه راهنمای تور
- مفهوم حقوق در گردشگری

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت سیزدهم رادیو ویرا، جناب آقای یوسف والدی، مدرس و راهنمای گردشگری در ارتباط با تعریف و مفهوم حرفه راهنمای تور و جایگاه آن و جناب آقای مرتضی چراغی، وکیل دادگستری، مدرس و راهنمای گردشگری در ارتباط با موضوع تعریف و مفهوم حقوق در گردشگری صحبت کردند.

قسمت چهاردهم - اسفند ۹۹

- انواع راهنمایان گردشگری
- مفهوم حقوق در ارکان صنعت گردشگری

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت چهاردهم رادیو ویرا، جناب آقای یوسف والدی، مدرس و راهنمای گردشگری در ارتباط با موضوع انواع راهنمایان گردشگری و دسته بندی آن ها و جناب آقای مرتضی چراغی، وکیل دادگستری، مدرس و راهنمای گردشگری در ارتباط با موضوع مفهوم حقوق در ارکان صنعت گردشگری صحبت کردند.

قسمت پانزدهم- فروردین ۱۴۰۰

- انتظارهای مسافرها از راهنماهای تور
- حقوق مسافر در ارتباط با راهنمای تور و آژانس های مسافرتی

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت پانزدهم رادیو ویرا، جناب آقای یوسف والدی، مدرس و راهنمای گردشگری در ارتباط با موضوع انتظارهای مسافرها از راهنماهای تور و جناب آقای مرتضی چراغی، وکیل دادگستری، مدرس و راهنمای گردشگری در ارتباط با موضوع حقوق مسافر صحبت کردند.

قسمت شانزدهم - فروردین ۱۴۰۰

- انواع راهنمایان تور و تفاوت راهنمای تور و تورلیدر
- حقوق راهنمایان تور در ارتباط با مسافران و آژانس های مسافرتی

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت شانزدهم رادیو ویرا، جناب آقای یوسف والدی، مدرس و راهنمای گردشگری در ارتباط با موضوع تفاوت راهنمای تور و تورلیدر و انواع راهنمایان تور و جناب آقای مرتضی چراغی، وکیل دادگستری، مدرس و راهنمای گردشگری در ارتباط با موضوع حقوق راهنمایان تور صحبت کردند.

قسمت هفدهم - اردیبهشت ۱۴۰۰

- تعریف گردشگری کودک
- کسب و کار در گردشگری

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت هفدهم رادیو ویرا، سرکار خانم ریحانه جمالی هنجنی، پژوهشگر و مدرس گردشگری و طراح دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک در ارتباط با تعریف گردشگری کودک و مفاهیم آن و جناب آقای دکتر قاسمی، عضو هئیت علمی دانشگاه، دکترای بازاریابی و مدیر هلدینگ کسب و کار کشور در ارتباط با کسب و کار در گردشگری صحبت کردند.

قسمت نوزدهم - اردیبهشت ۱۴۰۰

- آموزش در حوزه گردشگری کودک
- پرندگان مهاجر

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت نوزدهم رادیو ویرا، سرکار خانم ریحانه جمالی هنجنی، پژوهشگر و مدرس گردشگری و طراح دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک در ارتباط با آموزش در حوزه گردشگری کودک و تخصص های مختلف در این حوزه و جناب آقای مهدی نبیان، کارشناس محیط زیست، در ارتباط با پرندگان مهاجر صحبت کردند.

قسمت بیستم - اردیبهشت ۱۴۰۰

- نقش سازمان ها و مردم در گردشگری کودک
- موزه و روز جهانی موزه ها

رادیو ویرا؛ صدای گردشگری ایران

در قسمت بیستم رادیو ویرا، سرکار خانم ریحانه جمالی هنجنی، پژوهشگر و مدرس گردشگری و طراح دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک در ارتباط با نقش سازمان ها در گردشگری کودک و دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک و طرح همیار گردشگر و جناب آقای محمدرضا کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرکل موزه های کشور، در ارتباط با موزه ها و روز جهانی موزه ها صحبت کردند.

فهرست