1. خانه گردشگری ویرا
  2. خانه گردشگری ویرا

سفرنامه شهمیرزاد

پیاده گردی در کوچه های زرد عشوه گر (سفرنامه شهمیرزاد) شهمیرزاد با همه­ قدمتش، پیش چشم من که برای اولین…

گردشگری سلامت

تعریف، انواع و عوامل شکل‌­گیری گردشگری سلامت  امروزه گردشگری سلامت، یکی از سریع‌ترین اَشکالِ در حال رشدِ گردشگری است، علی­‌رغم…

تعاریف موزه از ابتدا تاکنون

شــکل‌گیری تشــکل های مرتبــط بــا موزه‌هــا، از ســال ۱۸۸۹ میــلادی، در انگلســتان، هم‌زمــان بــا گســترش موزه‌هــا، بــا عنــوان انجمــن موزه‌هــا…
فهرست