دوره های آموزشی

یادگیری هوشمندانه در کارگاه ها و کلاس های تعاملی

خانه‌ی گردشگری ویرا، تکمیل‌کننده‌ی آموزش مجازی را کارگاه‌ها و کلاس های تعاملی و حضوری می داند که در آن ها به تمام مسائل و
سئوالات فردی شرکت کنندگان پاسخ داده می شود و به شرح و بسط بیشتر موضوع ها می پردازد.

school

دوره های برگزار شده

فهرست