جشنواره

جشنواره ملی عکس ویرا

منظور از موضوع این دوره ثبت، نمایش و معرفی فرهنگ پوشش بومی و محلی در اقوام اصیل ایرانی است. تنوع رنگ و طرح، شیوه های تولید، انواع کاربری ها به تناسب آداب و سنن محلی، خصوصیات اقلیمی مرتبط با لباس ها و پوشش های محلی، جایگاه اجتماعی و… در محیط اصلی می باشد. جشنواره ملی عکس ویرا با تلاش برای حضور در تقویم ثابت جشنواره های فرهنگی و هنری و با اتکا به توان هنرمندان عکاس و گردشگران آماتور و حرفه ای و با موضوعات مستقل سالانه اهداف زیر را در نظر دارد

ادامه مطلب

جشنواره

جشنواره ملی عکس ویرا

منظور از موضوع این دوره ثبت، نمایش و معرفی فرهنگ پوشش بومی و محلی در اقوام اصیل ایرانی است. تنوع رنگ و طرح، شیوه های تولید، انواع کاربری ها به تناسب آداب و سنن محلی، خصوصیات اقلیمی مرتبط با لباس ها و پوشش های محلی، جایگاه اجتماعی و… در محیط اصلی می باشد. جشنواره ملی عکس ویرا با تلاش برای حضور در تقویم ثابت جشنواره های فرهنگی و هنری و با اتکا به توان هنرمندان عکاس و گردشگران آماتور و حرفه ای و با موضوعات مستقل سالانه اهداف زیر را در نظر دارد

ادامه مطلب

فهرست