ارتباط انسان با طبیعت و زیستمندان آن یعنی گونه های جانوری و گیاهی و اشکال زمین شناختی، از همان دوران کودکی بهتر است از دوران کودکی شکل بگیرد. در همین دوران است که کودک شناخت درستی از محیط اطراف خود پیدا می کند و این شناخت به ارتباط بهتر او با موجودات دیگر کمک خواهد کرد.

در بین موجودات، پستانداران در چرخه اکوسیستم نقش مهمی دارند و حذف هر کدام از آن ها از اکوسیستم، صدمات جبران ناپذیری را به چرخه طبیعت وارد می کند. اگر این شناخت از کودکی در انسان ها شکل بگیرد دست به عملی نخواهند زد که این موجودات آسیب ببینند.

یکی از بهترین های راه های شناخت برگزاری تور برای بازدید از پستانداران برای کودکان در سنین 4 تا 12 سال است. کودکان با دیدن پستانداران آن ها را می شناسند، به اهمیت آن ها پی می برند و در نهایت از آن ها محافظت خواهند کرد.

برای برگزاری تور حرفه ای و اصولی بازدید از پستانداران برای کودکان بهتره راهنمایان آموزش های لازم را ببینند و بدانند که اصول برگزاری این نوع از این تورها به چه صورت است.

در کارگاه آنلاین آموزشی فنون برگزاری تور بازدید از پستانداران برای کودکان تمام این اصول و فنون آموزش داده شده است.

کارگاه آموزشی فنون برگزاری تور بازدید از پستانداران برای کودکان شامل 4 بخش است:

  • تعریف پستاندار، پستاندار شناسی و پستاندارنگری ( 2 دقیقه و 46 ثانیه )
  • اهمیت برگزاری تور بازدید از پستانداران برای کودکان ( 3 دقیقه و 38 ثانیه )
  • اصول برگزاری تور بازدید از پستانداران برای کودکان ( 17 دقیقه و 2 ثانیه )
  • معرفی کمک آموزشی ها ( 4دقیقه و 52 ثانیه )