تورهای تجربه گرا

خانه ی گردشگری ویرا درشاخه ی های متنوع گردشگری ،فضای تجربه های ویژه ای برای مخاطبان فراهم میکند.

گردشگری تجربه گرا فقط سفربه مناطق مختلف و بازدید از جاذبه ها نیست ، بلکه تجربه ای متفاوت و به یاد ماندنی برای گردشگررقم میزند . برنامه های این سبک سفر بیش از تعدد به کیفیت توجه دارد و نیازمند زمان است تا در فضایی کم شتاب ، گردشگر تجربه ی جدید را عمیقا دریافت کند.

این نوع سفرمیتواند هدف گردشگرانی باشد، که به دنبال پنجره های نو از لذت هستند و البته برای قرار گرفتن در موقعیت های غیر معمول و همیشگی آمادگی لازم را داشته باشند.

برای حضور در تورهای تجربه گرا، اینستاگرام و سایت خانه گردشگری ویرا را دنبال کنید.